daily

อัพเดตใจ

“ทุ.ส.น.โส.” เสียงประหลาดจากมุมมืด

“ทุ.ส.น.โส.” เสียงประหลาดจากมุมมืด

ความผิดพลาดในอดีต – Dhamma Tales 0 เรื่อง เก็บมาเล่าโดย ขวัญ เพียงหทัย  ภาพ dec053   ในสมัยอดีต คืนหนึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสี ทรงสดับเสียงประหลาดจากมุมมืดว่า ทุ.ส.น.โส. พระองค์ทรงรู้สึกหวาดหวั่นพระทัยเป็นอย่างยิ่ง แต่ทรงอดกลั้นไว้จนรุ่งสาง ครั้นยามสายพวกพราหมณ์ปุโรหิตเข้าเฝ้า ได้ฟังเรื่องที่พระราชาทรงเล่าแล้วก็มืดมน ไม่ทราบว่าจะตีความอย่างไรได้ ครั้นจะทูลว่าไม่รู้ก็กลัวเสียหน้า จึงทูลว่าเป็นลางร้ายของพระองค์และราชสมบัติ ต้องแก้ไขโดยบูชาด้วยเครื่อง 4 คือ จับสัตว์ 4 ชนิด ชนิดละ 4 ตัวมาบูชายัญ 0 พระราชาได้ยินก็ทรงหลงเชื่อ จึงรับสั่งให้จับสัตว์เล็กไปจนถึงสัตว์ใหญ่มา ได้แก่ นกหัวขวาน 4 ตัว ม้า 4 ตัว โคตัวผู้ 4 ตัวช้าง 4 เชือก รวมถึงมนุษย์ 4 คน หลังจากนั้นพวกพราหมณ์ก็จัดพิธีขุดหลุมบูชายัญ และกระหยิ่มดีใจว่าจะได้กินเนื้อสัตว์และจะได้ทรัพย์จากพระราชาเป็นอันมากด้วย แต่ศิษย์คนหนึ่งของพราหมณ์เห็นดังนั้น เกิดความสงสัยจึงถามอาจารย์ของตนว่า “การฆ่าสัตว์เพื่อให้ชีวิตของตนพบความสวัสดีนั้น ไม่มีในคัมภีร์พระเวทของเราไม่ใช่หรือ” อาจารย์รีบห้ามทันทีว่า “อย่าพูดอย่างนั้น เราได้ราชทรัพย์เพราะการทำอย่างนี้ พวกเราได้กินอาหารเพราะการทำอย่างนี้เธอจงนิ่งเสีย อย่าพูดอะไรมากไป” ลูกศิษย์ได้ยินดังนั้นก็คิดว่า “เราจะไม่ประกอบกรรมชั่วร่วมกับอาจารย์” จากนั้นก็เดินไปยังพระราชอุทยาน เห็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่จึงเข้าไปหา พระโพธิสัตว์ตรัสถามว่า “พระราชาทรงครองราชย์โดยทศพิธราชธรรมอยู่หรือไม่” 0 ศิษย์ของพราหมณ์ตอบว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระราชาทรงครองราชย์โดยธรรมอยู่ แต่ในคืนหนึ่งพระองค์ทรงสดับเสียงประหลาด 4 เสียง ทรงหวาดหวั่นต่อภัยคือชีวิตและราชสมบัติ จึงทรงยอมทำตามคำแนะนำของพราหมณ์ให้บูชายัญเป็นการใหญ่ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการกระทำเช่นนั้น เพราะเป็นการเบียดเบียนสัตว์ให้เดือดร้อนเพื่อประโยชน์สุขของตนจึงปลีกตัวออกมา พระคุณเจ้าผู้เจริญ พระคุณเจ้าจะบอกเหตุแห่งเสียงนั้นแล้วปลดเปลื้องทุกข์ให้มหาชนได้หรือไม่” 0 พระดาบสโพธิสัตว์ตอบว่า “ถ้าพระราชาเสด็จมาถามอาตมาก็จะทูลตอบ” ชายหนุ่มดีใจมาก รีบกลับไปทูลพระราชาให้เสด็จมาหาพระดาบสโพธิสัตว์ พระราชาตรัสถามถึงที่มาของเสียงนั้นดาบสทูลตอบว่า “มหาบพิตร นั่นเป็นเสียงของสัตว์นรก นานมาแล้วสัตว์นรก 4 ตนนั้นเป็นผู้เกิดในสกุลกษัตริย์ มียศและทรัพย์มั่งคั่ง เพลิดเพลินมัวเมาในกามคุณกับภรรยาของผู้อื่นเสมอๆ เมื่อตายจึงไปเกิดในโลหกุมภีนรก ถูกเคี่ยวกายให้เป็นฟองในน้ำกรดอันเดือดพล่าน ดิ่งลงไปข้างล่างจรดพื้นหม้อสามหมื่นปี แล้วลอยขึ้นมาอยู่ที่ปากหม้ออีกสามหมื่นปี ชะเง้อดูข้างนอกหม้อ อยากจะพูดความประสงค์ของตนคนละเล็กละน้อยก็ไม่อาจกล่าวให้ครบได้ กล่าวได้แต่เพียงคนละหนึ่งอักษรเท่านั้น แล้วจมลงไปในโลหกุมภีนรกอย่างเดิม “ สัตว์นรกทั้ง 4 ตนนั้น ผู้ที่กล่าวว่า ทุ. อยากจะพูดว่า 0 ‘เมื่อมีทรัพย์ พวกเราไม่ทำทานจึงไม่ได้สร้างบุญไว้ให้ตัวเองได้พึ่ง มีชีวิตอยู่อย่างชั่วช้า (ทุชฺชีวิตํมชีวมฺหา) ’ “สัตว์ผู้กล่าวคำว่า ส. อยากจะพูดคำเต็มว่า ‘เมื่อไรการหมกไหม้อยู่ในนรกให้ครบหกหมื่นปีบริบูรณ์จะจบสิ้นเสียที (สฏฺฐิวสฺสสหสฺสานิ)’ 0 “สัตว์ผู้กล่าวคำว่า น. อยากจะพูดคำเต็มว่า ‘ที่สิ้นสุดไม่มีไม่รู้ว่าจะไปจบลงที่ตรงไหน เพราะในครั้งนั้นพวกเราได้ทำบาปกรรมไว้มาก (นตฺถิ อนฺโต กุโต อนฺโต)’ “สัตว์ผู้กล่าวคำว่า โส. อยากจะพูดคำเต็มว่า ‘เมื่อเราหลุดพ้นจากที่นี่แล้วได้เกิดเป็นคน จะเห็นอกเห็นใจในความลำบากของผู้อื่นและให้ความช่วยเหลือ เราจะประพฤติตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลและจะทำกุศลให้มากทีเดียว (โสหํ นูน อิโต คนฺตฺวา)’” ดาบสโพธิสัตว์ถวายพระพรพระราชาดังนี้แล้ว ก็ทูลต่อไปว่า 0 “มหาบพิตร อันตรายใดๆ ไม่มีแก่พระองค์เลย เสียงนั้นเป็นเสียงของสัตว์ผู้เกิดในนรก” เมื่อพระราชาทรงสดับอย่างนั้นก็คลายกังวล รับสั่งให้ยกเลิก การบูชายัญและปลดปล่อยสัตว์ทั้งหลายให้เป็นอิสระทั้งหมด

สร้างชีวิต – พระราชญาณกวี

สร้างชีวิต – พระราชญาณกวี

สร้างชีวิต – พระราชญาณกวี ความรักคือสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ ต้องการปลูกความรักต้องโยนผลประโยชน์ทิ้งให้หมด เพื่อเพาะบ่มความรักขึ้นมาใหม่ ทำให้เหมือนเมื่อแรกพบกันก่อนจะตกลงสร้างชีวิตร่วมกัน งานสร้างชีวิต ถือเป็นงานหลักของมนุษย์ทุกคน ทุกคนมีครอบครัวก็หวังให้ครอบครัวมั่นคง แต่เพราะความไม่มั่นคงต่ออุดมการณ์สร้างชีวิตความไม่เอาใจใส่ต่ออารมณ์ของตนเองและคนอื่น จึงทำให้ครอบครัวล่มสลายเหมือนเรือที่ถูกคลื่นลมเพียงเบา ๆ ก็อับปาง งานสร้างชีวิตคือการลงทุนครั้งสำคัญที่สุดของมนุษย์คนหนึ่ง พลาดแล้วอาจพลาดเลยตลอดชีวิต ของอย่างอื่นเสียหายอาจซ่อมให้ใช้อีกได้ แต่เมื่อจิตใจชำรุด เราจะใช้อะไรซ่อม ใจที่ชำรุดย่อมแห้งผาก เงียบเหงา วังเวง ว้าเหว่ ขาดที่พึ่ง แม้จะอยู่ท่ามกลางญาติมิตรมากมายก็เหมือนอยู่เพียงตัวคนเดียว แม้จะอยู่ในเมืองใหญ่ก็ไม่ต่างอะไรกับอยู่กลางป่าช้า เราสร้างชีวิตเพื่อต้องการกำไร มิใช่เพื่อขาดทุน แต่น่าเสียดายที่บางคนขาดทุนยับเยินตั้งแต่เริ่มต้น แต่บางคนได้กำไรมหาศาล การประคองอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตัวชีวิตมิใช่การค้า แต่งานสร้างชีวิตอาจเปรียบได้เหมือนการค้า วันนี้อาจได้กำไรน้อย แต่ถ้าเราอดทนอดกลั้นไว้บ้างวันหนึ่งข้างหน้าอาจเป็นวันร่ำรวยมหาศาลของเรา ร่ำรวยความรัก ร่ำรวยความดี ร่ำรวยความสุข ร่ำรวยมิตรแท้ที่จริงใจ ร่ำรวยความไว้วางใจ ร่ำรวยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สิ่งเหล่านี้ทุกคนสร้างขึ้นมาได้ บางส่วนของบทความนี้นำมาจากหนังสือ อภัยทาน รักบริสุทธิ์ ของท่านปิยโสภณ

เลิกกันเถอะนะ…ราคะ โทสะ โมหะ

เลิกกันเถอะนะ…ราคะ โทสะ โมหะ

DHAMMA ON THE MOVE เลิกเถอะ เรื่อง พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ   พอเสียที ความคิดที่จะไม่ให้มีราคะ โทสะ โมหะ เลิกล้มไปเลย ความพยายามที่จะไม่ให้เผลอ ไม่ให้โกรธ ไม่ให้เกลียด ไม่ให้รัก ไม่ให้ชัง ให้กลาง ๆ เฉย ๆ ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย เอะอะอะไรก็เข้าอุเบกขา เลิกล้มโปรแกรมนี้ไปเลย มาติดตั้งโปรแกรมใหม่ดีกว่า เรียกว่า “กิเลสแมเนจเมนต์“ มีราคะ จะบริหารจัดการราคะอย่างไร จึงจะไม่ตกเป็นทาส  อยู่ในอำนาจของราคะ มีโทสะ จะบริหารจัดการโทสะอย่างไร ไม่ให้ถูกไฟโทสะครอบงำ มีโลภะ จะอยู่กับความโลภอย่างไรจึงจะปลอดภัย ในระดับปุถุชน กิเลสยังมีทุกตัว ทุกประเภทนั่นละ แต่เราสามารถบริหารจัดการได้นี่ ทำอย่างไรจึงจะไม่ทำในสิ่งที่เป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เรื่องแบบนี้มันเกิดอยู่แล้ว แต่เราจัดการได้ ลองใช้หลักสัมมาวายาโม ความเพียรที่ถูกต้อง ช่วยสิ กุศลที่ยังไม่เกิด จะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุอันใด อกุศลที่เกิดขึ้นมาแล้ว จะดับลงได้ด้วยเหตุอันใด กุศลที่เกิดแล้ว  จะดำรงอยู่ได้ด้วยเหตุอันใด อกุศลที่ยังไม่เกิด  จะเพียรระวังไม่ให้เกิดได้อย่างไร ตริ  ตรึก ตรอง ให้ดีๆ แล้วประพฤติปฏิบัติไป นี่คือการใช้หนึ่งในองค์มรรคในการบริหารจัดการ นี่คือวิธีอันชาญฉลาดในการบริหารจัดการลองดูนะ  

โกหกบาปแค่ไหน…สงสัยจัง 

โกหกบาปแค่ไหน…สงสัยจัง 

รู้ทั้งรู้ว่าการโกหกเป็นสิ่งไม่ดี แต่บางครั้งก็ต้องโกหกบ้างตามมารยาทหรือโกหกให้คนฟังสบายใจ แล้วอย่างนี้โกหกจะบาปแค่ไหน…พระอาจารย์สุรศักดิ์ จรณธัมโม ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม มีคำตอบค่ะ   Q: ก่อนอื่นขอให้ช่วยอธิบายเรื่องศีลห้าและศีลข้อสี่ที่ว่าด้วยข้อห้ามเรื่องการโกหกอย่างกระจ่างก่อนค่ะ A: ศีลห้าเป็นสิ่งวัดความเป็นปกติของมนุษย์ ผู้มีศีลน้อยลงเท่าใดความเป็นมนุษย์ในบุคคลนั้นก็จะน้อยลงด้วย จริงๆ แล้วศีลไม่ได้เป็นข้อห้ามอย่างที่ทุกคนเข้าใจ ผู้มีศีลไม่ใช่ผู้ที่ถูกห้าม แต่ต้องเป็นผู้ที่มีเจตนางดเว้น ผู้ใดที่มีเจตนางดเว้นการกระทำทางกายทางวาจาที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น ผู้นั้นคือผู้มีศีล ศีลข้อที่สี่คือ การที่มีเจตนางดเว้นการพูดเรื่องไม่จริง หากมีการละเมิดที่มีความหมายว่ามีการพูดไม่จริงเกิดขึ้น นั่นคือกำลังมีวาจาที่เป็นอกุศล ผลก็ต้องเป็นอกุศล คงเป็นบุญไปไม่ได้   Q: ศีลข้อนี้จะขาดเมื่อไร และผลจากการผิดศีลข้อสี่จะได้รับผลกรรมอย่างไรคะ A: ศีลข้อนี้จะขาดเมื่อ หนึ่ง มีเรื่องไม่จริง สอง มีเจตนาที่จะพูดโกหก สาม พยายามพูดออกไป และ สี่ มีผู้เข้าใจผิด ต้องแยกให้ชัดเจน คนเรามีการกระทำได้สามทางคือ กาย วาจา และใจ การคิดเป็นเรื่องของใจ หากคิดอยากจะโกหก มีเจตนาทางใจเกิดขึ้น บาปก็เกิดขึ้นทางใจแล้ว หากมีการพูดไม่จริงอีกก็เป็นบาปจากการกระทำทางวาจา แยกกัน ไม่ปะปนกัน ทำสิ่งใดก็ได้ผลตามที่กระทำนั้น ผลของการพูดไม่จริง คือ…

นิตยสารซีเคร็ต

Reg_MemBuy

SECRET BOX

ติดต่อลงโฆษณา

พิชาภา ชลายนต์ : 089-498-1156
สุชาณัฐ เหต้าน : 082-565-9995
ทิตยาภรณ์ พลพวก : 084-552-8282
กชพรรณ มูลอัต : 087-519-4241

โทรศัพท์ 02-422-9999 ต่อ 4284

VEDIO

SOUND

banner member

ข่าวและกิจกรรม

โหลดฟรี Secret Quote Book V2

โหลดฟรี Secret Quote Book V2

 

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 25-31 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 25-31 กรกฎาคม 2559

สวดมนต์ ทำวัตรเย็น และฟังการแสดงธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และฟังการแสดงธรรม โดย พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ วัน: พฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา: 18.00-20.00 น. สถานที่: ห้องพระชั้น 3 มูลนิธิบ้านอารีย์ ซ.อารีย์ 1 ใกล้ BTS อารีย์ หรือชมถ่ายทอดสดการแสดงธรรมได้ที่ http://www.baanaree.net/main/index.php เวลา 18.00 น.   ฟังพระธรรมเทศนาและฝึกปฏิบัติกรรมฐานแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและฝึกปฏิบัติกรรมฐานแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดยพระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน วัดวีรวงศาราม จ.ชัยภูมิ วัน: ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา: 9.30-16.00 น. สถานที่: ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย…

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 18-24 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 18-24 กรกฎาคม 2559

อานาปานสติภาวนา (อาสาฬหบูชา) อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอมีสติ หายใจออก มีสติหายใจเข้า. เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า หายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า หายใจเข้ายาว. เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า หายใจออกสั้น เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า หายใจเข้าสั้น ย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์ ย่อมเป็นไปเพื่อถอนอนุสัย ย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ กับ พระภิกษุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม วัน: อังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา: 13.00-16.00 น. สถานที่: ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 สวนโมกข์ กรุงเทพฯ รายละเอียด: กำลังเปิดรับจำนวน 100คน  เปิดรับลงทะเบียนจนถึง วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 ลงทะเบียนได้ทาง http://register.bia.or.th/   เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (อาสาฬหบูชา)…

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 4-10 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 4-10 กรกฎาคม 2559

งาน GOOD LIFE FAIR ครั้งที่ 2 งานมหกรรมสินค้าสุขภาพ อาหาร ความงามที่ดีที่สุด ช็อปกระจายกับสินค้า บริการ สุขภาพ อาหาร และความงามกว่า 300 บู๊ท ยกขบวนกันมาลดราคาสูงสุด 80% พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมายภายในงาน และห้ามพลาด! ฟังบรรยายทำอย่างไรให้ชีวิตดี๊…ดี มีความสุข โดยคุณพศิน อินทรวงศ์ และคุณขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ที่บู้ทนิตยสาร Secret วัน: 6 – 10 กรกฎาคม 2559 เวลา: 10.00 น. – 20.00 น. สถานที่: เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กิจกรรมฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ กิจกรรมดีๆ จัดโดยพระภิกษุในเครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที ร่มกันสวดมนต์บทอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท : ข้อธรรมอันพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้ง หนังสือสวดมนต์ที่ใช้คือ : คู่มืออุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรเช้า-เย็น…