Coffee Truck รถกาแฟเคลื่อนที่น่ารักของเด็กๆ ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน

Coffee Truck รถกาแฟเคลื่อนที่น่ารักของเด็กๆ ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน

Coffee Truck รถกาแฟเคลื่อนที่น่ารักของเด็กๆ ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน

คนทั่วไปมักมองว่าผู้พิการทางสมอง ผู้ป่วยโรคออทิสติก และผู้พิการทางการได้ยินเป็นอีกปัญหาหนึ่งของสังคม เนื่องจากคนเหล่านี้ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ทั้งยังต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครอบครัว และคนรอบข้าง แต่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลสามารถทำให้เห็นว่า เด็กกลุ่มนี้มีศักยภาพในการดูแลตนเองและสามารถประกอบอาชีพได้เช่นคนทั่วไป

โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก เป็นโรงเรียนสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้หลังจากจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย ไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม โรงเรียนจึงจัดให้มีการสอนทักษะอาชีพต่างๆ ถึง 33 สายอาชีพซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และความต้องการของครอบครัวและสถานประกอบการใกล้บ้าน
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถ “ทำได้ ขายเป็น และรู้จักออม” และหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ Coffee Truck

โครงการ Coffee Truck เป็นโครงการที่ช่วยรองรับนักเรียนที่สนใจธุรกิจร้านกาแฟ โรงเรียนนำรถบรรทุกโบราณมาดัดแปลงเป็นร้านกาแฟเคลื่อนที่ ซึ่งไปจอดประจำ ณ หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ. พิษณุโลก เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือกาแฟรสชาติดีผลิตจากเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพจากจังหวัดเชียงราย นอกจากนั้น รถกาแฟเคลื่อนที่คันนี้ยังเป็นเสมือนร้านค้าเคลื่อนที่นำเอาสินค้าฝีมือนักเรียนไปขายยังที่ต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย

รายได้จากการประกอบอาชีพนี้ เด็กๆ จะนำไปฝากกับธนาคารโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซึ่งจะแบ่งเงินฝากออกเป็น 2 ส่วน คือร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ส่วนแรกให้นักเรียนเบิกถอนเพื่อนำไปใช้เป็นต้นทุนในการสร้างรายได้หลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกส่วนนำไปต่อยอดโครงการสร้างอาชีพของโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

จากผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 พบว่าเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาไปสามารถดูแลตนเองและประกอบอาชีพได้เช่นคนทั่วไป นอกจากนั้นยังสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการของบุคคลปกติ อาทิ เช่นร้านอาหาร ได้อีกด้วย

หากผู้พิการได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม นอกจากสามารถดูแลตนเองได้แล้ว ยังสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศได้อีกด้วย


โครงการ Coffee Truck เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากโครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” จัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

ติดตามเรื่องราวโครงการอื่นๆ ได้ในบทความ “เธอคือแรงบันดาลใจ” คอลัมน์ Feature นิตยสาร Secret ฉบับ 197 (10 ก.ย. 59) เรื่อง โดยอิศรา ราชตราชู ภาพจากเอกสารประกอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

 

About the Author