วันแห่งความทรงจำของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ “ภูมิพโลภิกขุ”

วันแห่งความทรงจำของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ “ภูมิพโลภิกขุ”

วันแห่งความทรงจำของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ “ภูมิพโลภิกขุ”

ภูมิพโลภิกขุ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะได้ทรงผนวชในพระพุทธศาสนาเสมอมา เมื่อถึงโอกาสอันสมควร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท และคณะทูตานุทูตมาเข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูริยพิมานเป็นมหาสมาคม เพื่อทรงแถลงพระราชดำริในการที่จะเสด็จทรงผนวช หลังจากนั้นพระองค์ได้โปรดเกล้าฯให้ราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท เพื่อมีพระราชดำรัสแก่ราษฎรของพระองค์ว่า

“ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ท่านทั้งปวงได้มาร่วมประชุมกัน  ณ ที่นี้ ขอถือโอกาสแจ้งดำริที่จะบรรพชาอุปสมบท ให้บรรดาอาณาประชาราษฎร์ทราบทั่วกัน

“อันพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเรานี้ ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดี ตามความศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวของข้าพเจ้าก็ดี เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง มีคำสั่งสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งเพียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรม อันชอบด้วยเหตุผลอันน่าเลื่อมใสยิ่งนัก ข้าพเจ้าจึงเคยคิดอยู่ว่า ถ้าหากโอกาสอำนวยก็จักได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาตามราชประเพณีสักเวลาหนึ่ง จักเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบุพการีตามคตินิยมอีกโสดหนึ่งด้วย และนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์มา ก็เป็นเวลานานพอสมควรแล้ว น่าจะเป็นโอกาสที่จะทำตามความตั้งใจไว้นั้นได้แล้ว โดยประการหนึ่ง

“อนึ่ง การที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีพระคุณูปการในส่วนตัวข้าพเจ้าได้หายประชวรในครั้งหลังนี้ ก่อให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้าเป็นอันมาก มาคำนึงดูเห็นว่า ถ้าในการที่ข้าพเจ้าได้อุปสมบทนี้ได้พระองค์ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยแล้ว ก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งศรัทธาเคารพของข้าพเจ้า ที่มีอยู่ในพระองค์ท่านได้อย่างเหมาะสมด้วยอีกประการหนึ่ง อาศัยเหตุเหล่านี้จึงได้ตกลงใจจะอุปสมบทในวันที่ 22  เดือนนี้

“ส่วนกิจการบ้านเมืองนั้น ก็หวังว่าในระยะเวลาที่ข้าพเจ้าบวชนี้คงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดข้อง โดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร ข้าพเจ้าได้แต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้แล้ว ขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันรักษาความสงบสุขให้กิจการของบ้านเมืองดำเนินได้ด้วยดีเถิด…ขอคุณพระศรีรัตนตรัยได้อภิบาลคุ้มครองท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขสวัสดี ขอทุกๆ ท่านจงมีส่วนได้รับกุศลความดีงาม อันพึงจักมีจากการที่ข้าพเจ้าอุปสมบทในพระศาสนาครั้งนี้โดยทั่วกันเทอญ”

หลังจากทรงมีพระราชดำรัสแล้วเป็นเวลา 4 วัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงผนวชภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง มีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นพระราชอุปัชฌายาจารย์ สมเด็จพระวนรัตน์ (ปลด กิตฺติโสภโณ) วัดเบญจมบพิตร เป็นพระอนุศาสนาจารย์ และพระศาสนโสภณ (จวน อุฎฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีพระสงฆ์นั่งหัตถบาส รวม ๓๐ รูป ทรงได้รับพระสมณฉายาว่า “ภูมิพโล” ในวันที่ 22 ตุลาคม 2499 ทรงประทับจำพรรษาอยู่ที่พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร และทรงอยู่ในสมณเพศเป็นเวลารวม 15 วัน

ในหลวง02

พระราชจริยวัตรขณะทรงผนวช

หลังจากที่กระบวนการทรงผนวชได้เสร็จสิ้นจนครบถ้วนตามกระบวนการแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระภูมิพโล ก็ทรงศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง รวมถึงการทรงฝึกเจริญพระกรรมฐานในโอกาสเดียวกันนั้นด้วย สำหรับการปฏิบัติกิจอันสำคัญของพระภิกษุสงฆ์นั้น พระองค์ก็ทรงทำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการทำวัตรเช้าและเย็น เมื่อทรงได้ยินเสียงตีระฆังให้ลงโบสถ์ พระองค์ก็จะเสด็จฯ ลงโบสถ์ทันที ทรงรักษาเวลาอย่างเคร่งครัดเสมอ เป็นเช่นนี้ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในเพศบรรพชิต

นอกจากนั้นกิจสำคัญอย่างการออกรับบิณฑบาต พระองค์ก็ทรงปฏิบัติเช่นเดียวกับพระภิกษุทั่วไป โดยเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อทรงรับบิณฑบาตโปรดพระบรมวงศานุวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อโปรดคณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ โดยไม่ทรงสวมฉลองพระบาท และเสด็จฯ ไปด้วยพระบาทเปล่าทุกแห่งในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงพระกรุณาเปิดโอกาสให้ประชาชนได้บำเพ็ญบุญด้วยการตักบาตร โดยวันแห่งประวัติศาสตร์นั้นคือวันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2499 อันเป็นวันที่ 14 แห่งการทรงผนวช

ในหลวง04

วันแห่งความทรงจำของพุทธศาสนิกชน

เช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกบิณฑบาตโดยไม่มีหมายกำหนดการ โดยเสด็จฯไปตามถนนสายบางลำพู แล้วทรงประทับรถวิทยุ อ.ส. (ก.ท. ส่วนพระองค์) ภายในบริเวณโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ออกไปทางสะพานเฉลิมวันชาติ ผ่านหน้าวังสวนกุหลาบ ถนนราชวิถี ถนนพระรามที่ ๖ อ้อมไปทางสะพานควาย แล้วกลับมาทางถนนพหลโยธินและถนนพญาไท ทรงแวะรับบิณฑบาตที่บริเวณใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและ

สี่แยกราชเทวี ถนนเพชรบุรี มีผู้ออกมาตักบาตรกันเป็นปกติ ทุกคนที่ได้มีโอกาสถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่างรู้สึกปลื้มปิติและรู้สึกเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง เพราะไม่มีใครได้คาดคิดมาก่อน และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงวัดบวรนิเวศวิหาร ก็มีคนมาถวายอาหารหน้าวัดอีก 5-7 ราย ก่อนที่พระองค์จะกลับเข้าวัดเพื่อปฏิบัติกิจในช่วงเช้าต่อไป

เหตุการณ์นี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย รวมไปถึงในหัวใจของปวงชนชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ได้มีโอกาสถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรัชสมัยใดมาก่อนและคงไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในรัชกาลปัจจุบัน

การเสด็จฯออกรับบิณฑบาตจากประชาชนแสดงให้เห็นถึงความผูกพัน ความใกล้ชิดระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับอาณาประชาราษฎร์ที่คงไม่มีพระกษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือนได้อีกแล้ว


ขอขอบคุณ: หนังสือ ‘พ่อหลวง พ่อของแผ่นดิน’ โดยกลุ่มเพื่อนธรรม เพื่อนทำ, หนังสือ ‘ธรรมดีที่พ่อทำ’ โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย, พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร สำหรับข้อมูล และ นิตยสาร ‘แพรว’ สำหรับพระบรมฉายาลักษณ์

ภาพ www.amarinphotobank.com

About the Author