ทศพิธราชธรรม: ธรรมสิบข้อที่พ่อหลวงทรงยึดถือ

ทศพิธราชธรรม: ธรรมสิบข้อที่พ่อหลวงทรงยึดถือ

ทศพิธราชธรรม: ธรรมสิบข้อที่พ่อหลวงทรงยึดถือ

พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามด้วย “ทศพิธราชธรรม” ทำให้ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ ธรรมทั้งสิบประการต่อไปนี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงยึดถือมาโดยตลอด และได้หล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่เสมอไม่ว่าบ้านเมืองจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นใด

1.ทาน – การให้

นอกจากจะเห็นภาพในหลวงตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างหนัก ทรงบุกป่าลุยห้วยช่วยแก้ปัญหาปากท้องของราษฎร ประหนึ่งว่าเป็นปัญหาของพระองค์เอง รวมทั้งทรงสละพระราชทรัพย์และที่ดินส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งนับเป็นวัตถุทานอันใหญ่หลวงแล้ว พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ มาโดยตลอด ก็นับว่าเป็นธรรมทานอันล้ำค่าที่เป็นหลักคิด และจุดประกายความหวังและกำลังใจให้แก่พสกนิกรของพระองค์

2.ศีล – การประพฤติสำรวม

ในหลวงปฏิบัติพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดมาว่าทรงเคร่งครัดในการรักษาศีล เพราะนอกจากเสด็จออกผนวชรักษาศีล 227 ข้อตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธที่ดีแล้ว เมื่อพระองค์ทรงลาสิกขามาอยู่ในฐานะพระมหากษัตริย์แล้ว พระองค์ยังทรงประพฤติยึดมั่นในศีลบริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นศีลในการปกครองหรือศีลในทางศาสนา

พระองค์ทรงประพฤติตามกฎหมายและจารีตประเพณีอันดีงามมิเคยทรงใช้พระราชอำนาจเหนือกฎหมาย แม้ในยามบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะคับขัน พระองค์ยังทรงสำรวมกายและวาจาให้เป็นปกติมีพระอัธยาศัยสุภาพงดงาม ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงสมาทานรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งทรงสนับสนุนให้พสกนิกรน้อมนำหลักศีลธรรมมานำทางชีวิตอีกด้วย

3.ปริจจาคะ – การเสียสละ

พระราชกรณียกิจที่พระองค์บำเพ็ญอย่างเสียสละ แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงยึดมั่นในประโยชน์ของพสกนิกรมากกว่าความสุขส่วนพระองค์ ภาพของพระองค์ขณะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรและเหล่าทหารตำรวจในถิ่นทุรกันดาร ประกอบกับภาพที่ทรงงานหนักจนพระเสโท (เหงื่อ) หยดที่ปลายพระนาสิก (จมูก) นั้น ได้ทำให้คำจำกัดความของคำว่า “เจ้าคนนายคน” ที่หลายคนเคยเข้าใจว่า “สุขสบาย มีบริวารรับใช้มากมาย” ได้รับการจำกัดความเสียใหม่ว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก” อันมีที่มาจากพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนั่นเอง

4.อาชชวะ – ความซื่อตรง

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เชื่อเหลือเกินว่า คนไทยทุกคนคงจำพระปฐมบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในวันเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้เป็นอย่างดี

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปี ภาพของพระองค์ขณะกำลังทรงงานอย่างหนัก ไม่ว่าในยามฝนตกหรือแดดกล้า ได้ยืนยันอย่างกระจ่างชัดแล้วว่า พระองค์ทรงครองใจปวงชนด้วย ทศพิธราชธรรม ดังที่ได้ตรัสไว้ในพระปฐมบรมราชโองการข้างต้น อันทำให้ทรงเป็นศูนย์รวมความรักความศรัทธาของพสกนิกรทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้

5.มัททวะ – ความอ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่ง

ธรรมะข้อนี้มีประจักษ์พยานเป็นพระบรมฉายาลักษณ์อย่างชัดเจน ภาพที่พระองค์ทรงน้อมพระวรกายลงและเอื้อมพระหัตถ์ไปจับมือของหญิงชราผู้หนึ่งที่มาเข้าเฝ้าฯ แสดงให้เห็นว่ามีพระราชหฤทัยอ่อนโยนต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าผู้คนเหล่านั้นจะอยู่ในชนชั้นวรรณะใด มากมีหรือยากจนสักเพียงไหน พระองค์ทรงอ่อนโยนและมีเมตตาต่อบุคคลเหล่านั้นเสมอ

ด้วยพระราชหฤทัยอันอ่อนโยนนี้เอง เราจึงได้ยินคำพูดของเหล่าพสกนิกรว่า “แม้แต่ชีวิต เราก็ถวายในหลวงได้” อยู่เนืองๆ

6.ตบะ – ความเพียร

นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ ในหลวงริเริ่มโครงการต่างๆ นับร้อยโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ โครงการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนก่อเกิดขึ้นมาด้วยความเหนื่อยยาก ต้องทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระราชหฤทัย โครงการเหล่านั้นจึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

แต่ถึงแม้ว่าบางโครงการต้องทรงบากบั่นทุ่มเทเป็นเวลาหลายสิบปี แต่ในหลวงก็มิได้ทรงย่อท้อ พระองค์ทรงมีความเพียรเป็นเครื่องนำทาง แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคนานัปการก็หาได้ทรงสะทกสะท้านหวั่นไหว กลับทรงปลุกใจให้ทุกคนมีความหวังและกระตือรือร้นที่จะต่อสู้กับอุปสรรคอยู่เสมอ

7.อักโกธะ – ความไม่โกรธ

พระองค์เปี่ยมคุณธรรมข้อนี้เป็นอย่างยิ่งแม้แต่ข้าราชบริพารที่สนองพระเดชพระคุณอย่างใกล้ชิดก็ไม่เคยเห็นพระองค์กริ้วใครเลยสักครั้ง

พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับราษฎรและมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ ชมพระบารมีอยู่บ่อยครั้ง ราษฎรในชนบทมักตื่นเต้นตกประหม่ายามอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ จึงมักใช้คำราชาศัพท์ผิดๆ ถูกๆ อยู่เสมอซึ่งพระองค์ไม่เคยทรงถือโทษหรือตำหนิให้เป็นเรื่องใหญ่โตเลย ด้วยทรงเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดา

8.อวิหิงสา – ความไม่เบียดเบียน

ภาพที่ในหลวงเสด็จออกเยี่ยมราษฎรอย่างไม่ถือพระองค์ ไม่ต้องมีพิธีต้อนรับอย่างหรูหราสิ้นเปลือง รวมทั้งเวลาเสด็จออกตรวจพื้นที่ มักทรงขับรถพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง พระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายเหล่านี้ได้สะท้อนความเป็นจริงที่ว่า พระองค์ไม่ทรงต้องการให้ราษฎรและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จต้องลำบาก

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเผื่อแผ่ความเมตตาไปถึงสรรพสัตว์ด้วย บรรดาข้าราชบริพารที่ดูแลเครื่องต้นต่างทราบดีว่าพระองค์ไม่เสวยปลานิล เพราะทรงเคยเลี้ยงปลานิลอย่างใกล้ชิด จึงไม่โปรดที่จะเบียดเบียนชีวิตของปลานิลเหล่านั้นเลย

9.ขันติ – ความอดทนอดกลั้น

พระองค์มีความอดทนอดกลั้นต่อความลำบากทั้งทางพระวรกายและทางพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างทุ่มเท แม้ต้องเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดาร จนกระทั่งทรงได้รับเชื้อไมโครพลาสมา อันเป็นสาเหตุของโรคพระหทัยเต้นผิดปกติ ส่งผลให้ต้องทรงรับการรักษาอยู่นาน และในที่สุดคณะแพทย์ต้องถวายการผ่าตัดใหญ่ แต่ด้วยพระบารมีของพระองค์ จึงทรงหายจากพระอาการประชวรในที่สุด

แต่การประชวรหนักในครั้งนั้นก็มิได้ทำให้ทรงย่อท้อ ไม่ว่าจะเป็นดินแดนไกลปืนเที่ยง เสี่ยงภัย และกันดารเพียงใด หากมีความทุกข์ยากของราษฎรรออยู่แล้ว พระองค์ไม่เคยทรงรีรอที่จะเข้าไปบรรเทาความทุกข์ให้แก่ราษฎร

10.อวิโรธนะ – ความถูกต้องเที่ยงธรรม

คุณธรรมข้อนี้ปรากฏอย่างเด่นชัด ด้วยความที่ทรงเป็นพระประมุขที่มีความหนักแน่นเที่ยงธรรม ไม่เอนเอียงหวั่นไหว ในยามที่บ้านเมืองเกิดภาวะคับขัน พระองค์จะทรงช่วยคลี่คลายความขัดแย้งเสมอ เหตุการณ์ทางการเมืองหลายต่อหลายครั้งที่มีทีท่าว่าจะลุกลามใหญ่โต ก็ยุติลงอย่างสงบด้วยพระบารมีของพระองค์

แม้แต่ในยามที่บ้านเมืองแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แต่คราใดที่พระองค์ปรากฏพระวรกายขึ้น คนไทยทั้งประเทศที่ต่างเปี่ยมล้นไปด้วยศรัทธาและความจงรักภักดีต่างก็วางใจว่า ไม่มีบุคคลใดจะทำเพื่อชาติบ้านเมืองเท่าพระองค์อีกแล้ว

 


บทความนี้เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร Secret คอลัมน์ Special Report  เรื่อง อิสระพร บวรเกิด  ภาพ amarinphotobank.com

About the Author