6 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระสังฆราช

6 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระสังฆราช

6 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระสังฆราช

 1.ความเป็นมาของตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช

คำว่า “สังฆราช” ปรากฏเป็นหลักฐานครั้งแรกในศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า “ราชทินนามและสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่ปรากฏในจารึกแต่ครั้งสมัยสุโขทัย เช่น สังฆราช ปู่ครู น่าจะเป็นแบบแผนจากลัทธิสงฆ์ของลังกาทวีป”

สมัยกรุงศรีอยุธยามีการเพิ่มคำว่า “สมเด็จ” อันเป็นคำยืมภาษาเขมรลงไป จึงได้เป็นคำว่า “สมเด็จพระสังฆราช” ใช้เป็นสมณศักดิ์สูงสุดของพระสงฆ์ไทยสืบเนื่องมาแต่บัดนั้น

2.ราชทินนามพิเศษ

ราชทินนาม “สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” เป็นราชทินนามพิเศษ ที่สถาปนาขึ้นเพื่อเป็นพระเกียรติคุณทางวิปัสสนาธุระของสมเด็จพระสังฆราช โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกที่มิได้เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ แต่กลับได้รับพระราชทานสถาปนาในราชทินนามพิเศษนี้ ต่างจากสมเด็จพระสังฆราชพระองค์อื่นๆ ที่ล้วนได้รับพระราชทานสถาปนาในราชทินนามสำหรับตำแหน่งว่า “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” เหมือนกันทุกพระองค์

3.พระสังฆราชกับวัดมหาธาตุ

ในอดีตหากพระสงฆ์รูปใดได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชจะต้องแห่มาสถิต ณ วัดมหาธาตุ ซึ่งในขณะนั้นมีชื่อว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสมัยของสมเด็จพระสังฆราช (นาค) องค์ที่ 6 ซึ่งพระองค์มิได้สถิต ณ วัดมหาธาตุตามธรรมเนียมปฏิบัติ เนื่องจากขณะนั้นวัดมหาธาตุอยู่ระหว่างการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่พระสังฆราช (นาค) จึงสถิต ณ วัดราชบุรณะจนถึงสิ้นพระชนม์ ธรรมเนียมการแห่สมเด็จพระสังฆราชมาสถิต ณ วัดมหาธาตุ จึงยกเลิกไป นับแต่นั้นมา หากสมเด็จพระสังฆราชเคยสถิตอยู่พระอารามใด ครั้งที่ยังไม่ได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราช ก็ให้สถิต ณ พระอารามนั้นต่อไป

Next Page »

About the Author