เกร็ดความรู้…สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19

เกร็ดความรู้…สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19

เกร็ดความรู้…สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19

Secret ขอนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

เมื่อ พ.ศ.2499 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเลือกให้เป็น “พระอภิบาล” หรือพระพี่เลี้ยงของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุและเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2521 เจ้าประคุณสมเด็จฯเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการทรงผนวช ณ พระอุโสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเป็นพระอาจารย์ถวายการอบรมพระธรรมวินัย ขณะที่พระภิกษุสมเด็๗พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และปี พ.ศ.2525 เจ้าประคุณสมเด็จ เป็นผู้ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถา ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

*พระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถา เป็นบทพระธรรมเทศนาที่จะแสดงต่อหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธีสำคัญ ซึ่งพระสงฆ์ที่จะรับพระราชทานถวายพระมงคลวิเสสกถาจะต้องเป็นพระสงฆ์ที่ทรงสมณศักดิ์ ทรงธรรม และยังทรงวินัยอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญต้องเป็นที่นับถือศรัทธาว่าทรงศีลบริสุทธิ์ อยู่ในฐานะพระอาจารย์ หรือในฐานะที่ทรงมีความศรัทธาเป็นพิเศษ

 

 

About the Author