มาปฏิบัติตามจริยธรรมของพระโพธิสัตว์ 10 ประการกันเถอะ

มาปฏิบัติตามจริยธรรมของพระโพธิสัตว์ 10 ประการกันเถอะ

มาปฏิบัติตามจริยธรรมของพระโพธิสัตว์ 10 ประการกันเถอะ

พระโพธิสัตว์ ผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้น มีจริยธรรมที่ยึดถือไว้ 10 ประการ ซึ่งชาวพุทธควรเข้าใจและน้อมนำมาปฏิบัติตาม 

1. พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าร่างกายจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

( มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดา )

 

2. พระโพธิสัตว์ครองชีพโดยไม่ปรารถนาว่าจะไม่มีภยันตราย

( มีภัยอันตรายเป็นธรรมดา )

 

3. พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะไม่มีอุปสรรคในการชำระจิตให้บริสุทธิ์

( ย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดา )

 

4. พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะไม่มีมารขัดขวางการปฏิบัติภารกิจ

( จะต้องมีมารมาขัดขวางการปฏิบัติโพธิจิตเป็นธรรมดา )

 

5. พระโพธิสัตว์คิดว่าจะทำงานให้นานที่สุด โดยไม่ปรารถนาจะให้สำเร็จผลเร็ว

( ปล่อยวางเรื่องกาลเวลา ทำงานเพื่องาน )

 

6. พระโพธิสัตว์คบเพื่อนโดยไม่ปรารถนาว่าจะได้ผลประโยชน์จากเพื่อน

( รักผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ )

 

7. พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะให้คนอื่นตามใจตนเองเสมอไปทุกอย่าง

( ไม่มีความเห็นแก่ตัว )

 

8. พระโพธิสัตว์ทำความดีกับคนอื่น ไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทน

( ต้องการให้คนอื่นพ้นทุกข์ )

 

9. พระโพธิสัตว์เห็นลาภแล้ว ไม่ปรารถนาจะมีหุ้นส่วนด้วย

( ไม่ปรารถนาในลาภและสรรเสริญ )

 

10. พระโพธิสัตว์ เมื่อถูกใส่ร้ายป้ายสี ติเตียน นินทาแล้ว ไม่ปรารถนาจะได้โต้ตอบหรือฟ้องร้อง

( การใส่ร้ายป้ายสี ติเตียน นินทา เป็นธรรมดาของโลก )

 

จริยธรรมทั้ง 10 ประการนี้ เป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ เรียกว่า “มหาอุปสรรค” ซึ่งถ้าชาวพุทธนำมาปฏิบัติทุกวัน จะช่วยขัดเกลาจิตใจให้ดีงามและง่ายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน

About the Author