รู้หรือไม่ 7 สัปดาห์หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงทำอะไร

รู้หรือไม่ 7 สัปดาห์หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงทำอะไร

รู้หรือไม่ 7 สัปดาห์หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงทำอะไร

ในพระสุตตันตปิฎก  อรรถกถาเล่าว่า  หลังประสูติเจ้าชายสิทธัตถะทรงย่างพระบาทดำเนินไปข้างหน้าถึง 7 ก้าวโดยทุกๆ ก้าวนั้นจะมีแผ่นทอง 7 แผ่น  และดอกบัว 7 ดอกมารองรับพระบาท  เป็นที่น่าอัศจรรย์  และในวันเดียวกันนั้นก็ยังมีสหชาติถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมพระพุทธองค์อีก 7 อย่างด้วยเช่นกัน

เลข 7 ไม่เพียงมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติดังได้กล่าวมาแล้วเท่านั้น  แต่ 7 สัปดาห์หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้  ก็ยังมีเหตุการณ์สำคัญ 7 ประการที่ชาวพุทธควรทราบ  เกิดขึ้นใน 7 สถานที่ด้วยเช่นกัน

 

สัปดาห์ที่ 1 หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ยังคงประทับทบทวนหลักธรรมต่าง ๆ ที่ตรัสรู้ตลอดทั้ง 7 วัน  โดยมีหมู่เทพยดามาชื่นชมพระบารมี

 

สัปดาห์ที่ 2 พระพุทธองค์ทรงยืนทอดพระเนตรพิจารณาต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา 7 วันโดยไม่กะพริบพระเนตรว่ากันว่า  เป็นการแสดงความกตัญญูต่อต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นสถานที่บรรลุผลแห่งบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาตลอด

 

สัปดาห์ที่ 3  พระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์ระงับความสงสัยของเหล่าเทวดา ด้วยการนิรมิตพื้นที่สำหรับการเดินจงกรมขึ้นระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับโพธิบัลลังก์จากตะวันออกไปยังตะวันตกจากนั้นจึงทรงเดินจงกรมเป็นเวลา 7 วัน

 

สัปดาห์ที่ 4  พระพุทธองค์เสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประทับขัดสมาธิในรัตนฆรเจดีย์หรือเรือนแก้ว (อาคารที่ประดับไปด้วยเพชรพลอย) ซึ่งเทวดาเนรมิตถวายจากนั้นทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกและสมันตปัฏฐานอนันตนัยเป็นเวลา 7 วัน

 

สัปดาห์ที่ 5 พระพุทธองค์ประทับใต้ต้นไทร ณ บริเวณซึ่งเป็นที่อาศัยของคนเลี้ยงแพะ  ทรงตอบปัญหาของพราหมณ์หุหุกชาติ  พร้อมทั้งแสดงธรรมที่ทำให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์  จากนั้นได้มีธิดาพญามารวสวัตดี  คือ  นางตัณหานางอรดี  และนางราคา  มายั่วยวนด้วยวิธีต่าง ๆ  แต่พระพุทธองค์ก็ทรงหนักแน่น  ไม่หวั่นไหว  และตรัสไล่นางทั้งสามหนีไป

 

สัปดาห์ที่ 6  พระพุทธองค์ประทับใต้ต้นมุจจลินท์หรือต้นจิก  ครั้งนั้นได้เกิดพายุฝนตกลงมาตลอดทั้ง 7 วัน  7 คืนพญานาคนามว่า “มุจจลินท์” จึงขึ้นจากบาดาลมาขนดล้อมรอบพระวรกายพระพุทธเจ้าถึง 7รอบ  และแผ่พังพานใหญ่เพื่อปกป้องพระองค์จากพายุฝนและสัตว์ร้าย  กระทั่งเมื่ออากาศปลอดโปร่งดีแล้ว  พญานาคมุจจลินท์จึงคลายขนดนาคออก  แล้วจำแลงตนเป็นชายหนุ่มเข้ามาถวายอัญชลีพระพุทธเจ้า

 

สัปดาห์ที่ 7ตลอด 6 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น  พระพุทธองค์ไม่ได้ชำระล้างพระพักตร์  ไม่ได้ปฏิบัติพระสรีระ  และไม่มีกิจด้วยพระกระยาหาร  ด้วยทรงยับยั้งกิจทั้งปวงนี้อยู่ด้วยฌานสุข  มรรคสุข  และผลสุข  ในสัปดาห์สุดท้ายของการเสวยวิมุตติสุข  พระพุทธองค์ประทับใต้ต้นราชายตนะ (ต้นเกด)  พระอินทร์ลงมาถวายผลสมออันเป็นทิพยโอสถ  ไม้สีทนต์ชื่อ“นาคลดา”  และน้ำบ้วนพระโอษฐ์จากสระอโนดาต  จากนั้นตปุสสะและภัลลิกะ  สองพ่อค้าหนุ่มได้เข้าเฝ้าพร้อมกับถวายสัตตุผงและสัตตุก้อนเพื่อเป็นภัตตาหาร

ครั้งนั้นท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่องค์ได้ถวายบาตรศิลาแด่พระพุทธเจ้าองค์ละ 1 ใบพระพุทธเจ้าทรงรับและอธิษฐานให้บาตรทั้งสี่ใบรวมกันเป็นใบเดียว  จากนั้นพระพุทธองค์ทรงใช้บาตรนั้นรับสัตตุผงและสัตตุก้อนที่พ่อค้าสองคนนำมาถวาย  ครั้นแล้วพ่อค้าทั้งสองคนจึงได้เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสรณะตลอดชีวิต  ทั้งสองจึงกลายเป็น “พุทธมามกะคู่แรก” ของโลก

 

เมื่อสิ้นสัปดาห์ที่ 7 ที่นี้แล้ว  เสด็จกลับไปประทับใต้ต้นอชปาลนิโครธอีก  ทรงดำริถึงความลึกซึ้งแห่งธรรมที่ตรัสรู้  คือ ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน  แล้วตัดสินพระทัยที่จะไม่แสดงธรรม  ร้อนถึงท้าวสหัมบดีพรหมต้องเร่งมากราบทูลอาราธนาขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อโปรดคนที่สามารถโปรดได้

เรื่องราวการเสวยวิมุตติสุขตลอดทั้งเจ็ดสัปดาห์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ  พระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าหลายประการ  อันได้แก่  ความเป็นโลกุตระ (ความอยู่เหนือโลก)  การเป็นผู้ชนะกิเลสทั้งปวงหรือผู้ปราศจากกิเลส  และการกตัญญูรู้คุณ

คุณลักษณะทั้งหลายเหล่านี้  ชาวพุทธสามารถนำมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามอย่างพระองค์ท่านได้เป็นอย่างดี 

About the Author