ถ้าเรามีเวลาเป็นส่วนตัว – DHAMMA ON THE MOVE

ถ้าเรามีเวลาเป็นส่วนตัว – DHAMMA ON THE MOVE

ถ้าเรามีเวลาเป็นส่วนตัว – DHAMMA ON THE MOVE

DHAMMA ON THE MOVE

ถ้าเรามีเวลาเป็นส่วนตัว

เรื่อง พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ  

ถ้าเรามีเวลาเป็นส่วนตัว  เราจะเห็นตัวเป็นส่วนส่วน

หลายคนที่ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นส่วนส่วน  เพราะยังไม่เคยมีเวลาเป็นส่วนตัว!!

หลายคนอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ  จนไม่มีเวลาเป็นส่วนตัว  ไม่มีเวลาได้ดูตัวเอง

ยังเห็นทุกอย่างเป็นภาพรวมทั้งหมด!

นี่คือกายกู  นี่คือตัวกู  นี่คือของกู

เมื่อมีเวลาเป็นส่วนตัว  ได้ตรึก  ได้มองจริงๆ จะเริ่มเห็นเป็นส่วนส่วน

เป็นแขน  เป็นขา  เป็นเข่า  เป็นรูป  เป็นเวทนา  เป็นสัญญา  สังขาร  วิญญาณ

เห็นเป็นขันธ์ 5

สุดท้าย  เมื่อเราเห็นเราเป็นส่วนส่วน  คำว่า “เรา” จะหายไป

เราไม่เคยมีอยู่จริง  มีแต่รูป  มีแต่ธาตุดิน  ธาตุน้ำ  ธาตุลม  ธาตุไฟ

กายนี้เป็นเพียงที่ประชุมกันของธาตุ 4 ขันธ์ 5 เท่านั้น

ตามรู้  ตามเห็นบ่อยๆ  เนืองๆ จะเกิดปัญญา

เมื่อเห็นว่าเราไม่เคยมีอยู่จริง  ความหลงตัวเอง  ความสำคัญมั่นหมาย

ความสำคัญตัว  อีโก้  อัตตา  มันจะหายไป

เพราะมัน “ไม่มี” ไง

มั น ไ ม่ เ ค ย มี ! ! ! ! !

 

ธรรมก่อนเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

1 เมษายน 2558

About the Author