“กรวดน้ำ” หนทางแห่งกุศลที่…ไม่มีประมาณ

“กรวดน้ำ” หนทางแห่งกุศลที่…ไม่มีประมาณ

“กรวดน้ำ” หนทางแห่งกุศลที่…ไม่มีประมาณ

เรื่อง พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ 

เรียบเรียง บุญหนัก

ภาพ ฌาน คณาสารสมบัติ

ถ้าจำบทกรวดน้ำเป็นภาษาบาลีไม่ได้ กล่าวเป็นภาษาไทยได้ไหมคะ

ได้สิ หรือแค่นึกในใจก็ยังได้ เพราะผลบุญจะสำเร็จได้ด้วยนามธรรม ภาษาจิตเป็นภาษาจักรวาล สามารถสื่อสารได้ทั่วทุกภพทุกภูมิ ต่างจากภาษาพูดที่สื่อสารเข้าใจกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

สาระสำคัญอยู่ที่การมอบบุญกุศลให้ด้วยใจ จะมีคำพูดประกอบด้วยหรือไม่ก็ได้ เน้นที่ความรู้สึกที่ส่งไปเป็นหลัก เพียงแค่ระลึกไปถึงสรรพสัตว์ต่างๆ เจ้ากรรมนายเวร ญาติทั้งหลาย หรือแม้แต่คนที่เคยอาฆาตพยาบาทต่อกัน แล้วอุทิศส่วนกุศลคุณงามความดีให้กับพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้น

หากบุคคลคนหนึ่งเมื่อยังมีชีวิตเขาเป็นคนดี ได้ทำบุญทำทานอย่างเต็มที่ เมื่อเขาตายไป จำเป็นไหมที่ลูกหลานจะต้องกรวดน้ำทำบุญไปให้อีก

แม้คนตายจะตายไปแล้ว แต่การทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ เป็นคุณธรรมของคนที่ยังอยู่ ส่วนผู้รับจะได้รับหรือไม่นั้น ตามหลักพุทธศาสนาท่านไม่ได้ให้ความสำคัญเท่ากับคนที่อยู่ได้ทำบุญ แล้วมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ กลุ่มคนเชื้อสายจีนที่มีพิธีการไหว้บรรพบุรษบุพการีชนจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู ทำให้พวกเขามักจะเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้น ดังพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่ว่า ใครที่มีคุณธรรมข้อกตัญญูกตเวทีอยู่ภายในจิตใจ จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว ไม่มีความเสื่อม

 

ถ้าไม่ค่อยได้ทำบุญใส่บาตร แต่มักให้ทานแก่ผู้ยากไร้หรือสัตว์สม่ำเสมอ จะสามารถนำบุญที่ได้อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับได้ไหมคะ

อุทิศให้ได้เช่นเดียวกัน แต่พลานุภาพของบุญไม่เท่ากันเพราะถ้าผู้รับเป็นเนื้อนาบุญ คือผู้ที่มีคุณธรรมสูง เป็นอริยบุคคล ก็เปรียบเสมือนผืนนาที่ดี มีดินดี ปุ๋ยดี น้ำดีผนวกกับผู้ให้ หรือเรียกว่า “ทายก” มีความตั้งใจในการทำบุญสูง เสมือนเป็นข้าวสายพันธุ์ดี เมื่อปลูกหรือหว่านลงบนเนื้อนาบุญที่ดี ข้าวก็จะเจริญงอกงาม อานิสงส์ผลบุญที่จะได้รับจะมหาศาล ไม่มีประมาณ แต่ถ้าผืนนาไม่ดี แต่ทายกดี พลานิสงส์ของบุญยังมีขีดจำกัด ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ว่า

 

ให้ทานกับมนุษย์ไม่มีศีลเป็นร้อยครั้งพันครั้ง เท่ากับให้ทานมนุษย์ผู้มีศีลเพียงครั้งเดียวไม่ได้

ให้ทานกับมนุษย์ผู้มีศีลเป็นร้อยครั้งพันครั้ง เท่ากับให้ทานพระโสดาบันเพียงครั้งเดียวไม่ได้

ให้ทานกับพระโสดาบันเป็นร้อยครั้งพันครั้ง เท่ากับให้ทานพระสกิทาคามีเพียงครั้งเดียวไม่ได้

ให้ทานกับพระสกิทาคามีเป็นร้อยครั้งพันครั้ง เท่ากับให้ทานพระอนาคามีเพียงครั้งเดียวไม่ได้

ให้ทานกับพระอนาคามีเป็นร้อยครั้งพันครั้ง เท่ากับให้ทานพระอรหันต์เพียงครั้งเดียวไม่ได้

ให้ทานกับพระอรหันต์เป็นร้อยครั้งพันครั้ง เท่ากับให้ทานพระปัจเจกพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวไม่ได้

ให้ทานกับพระพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นร้อยครั้งพันครั้งเท่ากับให้ทานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวไม่ได้

ให้ทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นร้อยครั้งพันครั้งเท่ากับถวายทานแด่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประธานเพียงครั้งเดียวไม่ได้   

 

About the Author