Q: ทำไมเราต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลี  ไม่สวดเป็นภาษาไทยไปเลยล่ะครับ

Q: ทำไมเราต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลี  ไม่สวดเป็นภาษาไทยไปเลยล่ะครับ

Q: ทำไมเราต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลี  ไม่สวดเป็นภาษาไทยไปเลยล่ะครับ

ถาม : ทำไมเราต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลี  ไม่สวดเป็นภาษาไทยไปเลยล่ะครับ

ตอบ  : การสวดมนต์เป็นภาษาบาลีเพื่อรักษาความหมายเดิมที่เป็นพุทธพจน์ไว้  ปัจจุบันบทสวดมนต์หลายเล่มมีคำแปลภาษาไทยควบคู่กับภาษาบาลี  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

พระครูสังฆรักษ์สงบ  ธมฺมสนฺติโก : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

 

 

About the Author