Q: ถ้าหากเราไม่ได้เป็นชาวพุทธ เราจะบรรลุนิพพานได้ไหม

Q: ถ้าหากเราไม่ได้เป็นชาวพุทธ เราจะบรรลุนิพพานได้ไหม

Q: ถ้าหากเราไม่ได้เป็นชาวพุทธ เราจะบรรลุนิพพานได้ไหม

ถาม: ถ้าหากเราไม่ได้เป็นชาวพุทธ เราจะบรรลุนิพพานได้ไหม

ตอบ: ก่อนอื่นขออธิบายสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก่อน คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแต่เดิมเป็นเพียง “สัจธรรม” คือ ความจริงที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ พระองค์เพียงแต่ทรงค้นพบความจริงนั้นแล้วทรงนำออกมา “แสดง” [สังเกตให้ดี ทรงใช้คำว่า “แสดง” สำหรับสัจธรรมส่วนพระวินัยหรือกฎระเบียบของสงฆ์ทรงใช้คำว่า “บัญญัติ” คือ ทรงวางระเบียบขึ้นมา สองคำนี้เป็นการบอกฐานะของ “ธรรม” (สัจธรรม) และวินัย (สิ่งสมมุติ) ได้เป็นอย่างดี]

สัจธรรมตามธรรมชาติ คือ ความทุกข์ก็ดี นิพพานก็ดี เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ลองสังเกตง่ายๆ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติหรือไม่ก็ตาม คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตายก็มีอยู่แล้ว นี่คือสัจธรรม ทุกข์มีอยู่ นิพพานก็มีอยู่เหมือนกัน แต่คนยังไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นนิพพานเท่านั้นเอง อุปมาง่ายๆ ก่อนนิวตันมาเกิด กฎแห่งแรงโน้มถ่วงก็มีอยู่แล้ว นิวตันแค่มาค้นพบเท่านั้นกฎแห่งแรงโน้มถ่วงก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกัน นิวตันตายกฎนี้ก็ยังอยู่ ไม่ได้หายไปด้วย

ต่อมาหลังพุทธกาลหลายร้อยปีจึงมีคนเรียกสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า “พุทธศาสนา” คำว่า “พุทธศาสนา” จึงเป็นสมมุติบัญญัติอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ตัวสัจธรรม แต่สัจธรรมในนามของ พุทธ ศาสนาก็ยังมีอยู่และเป็นจริงอยู่เหมือนเดิม ดังนั้น คุณจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาในพุทธศาสนา คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นมาก่อนแล้ว คุณจะเรียกชื่อมันว่าอะไรก็ตามเถิดสัจธรรมจะไม่เปลี่ยนคุณภาพไปตามชื่อที่คนเรียก เหมือนคุณเรียกแอ๊ปเปิ้ลว่ากล้วย แต่แอ๊ปเปิ้ลก็ยังมีรสชาติตามธรรมดาของมันอยู่นั่นเองสัจธรรมจะไม่เปลี่ยนคุณภาพไปตามสิ่งที่คนเข้าใจ เหมือนน้ำร้อน คุณจะเชื่อว่าร้อนหรือไม่เชื่อ มันก็ร้อนของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิม

นี่คือความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีลักษณะต่างจากศาสนาอื่นตรงที่ไม่ใช่เป็นบัญญัติเฉพาะกาล แต่คือ ความจริงสากล และในเมื่อทรงสอนความจริงสากล ดังนั้น คนทั้งโลกก็มีสิทธิ์ในมรรคผลนิพพานที่ทรงสอนได้ทั้งนั้น

Next Page »

About the Author