Q  : ถ้าผมเป็นคนชอบนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่ชอบสวดมนต์ จะทำให้ได้บุญน้อยกว่าทำทั้งสองอย่างหรือไม่

Q  : ถ้าผมเป็นคนชอบนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่ชอบสวดมนต์ จะทำให้ได้บุญน้อยกว่าทำทั้งสองอย่างหรือไม่

ถาม  : ถ้าผมเป็นคนชอบนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่ชอบสวดมนต์ จะทำให้ได้บุญน้อยกว่าทำทั้งสองอย่างหรือไม่

ตอบ  : การสวดมนต์หรือการสาธยายพุทธพจน์ เป็นการเสริมสมาธิในเบื้องต้น กล่าวคือ สามารถช่วยดึงจิตให้เกิดสมาธิได้ง่าย ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม ถ้านักปฏิบัติมักนั่งสมาธิมากกว่าการสวดมนต์ ก็อาจจะทำให้มีสมาธิมาก ซึ่งมีผลอาจจะทำให้หลงในสมาธิ และอาจเกิดความเกียจคร้านขึ้น ทำให้การปฏิบัติไม่คืบหน้า นักปฏิบัติจึงนิยมเปลี่ยนอิริยาบถต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลและเกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัตินั่นเอง

การไม่ชอบสวดมนต์เป็นอุปนิสัยส่วนตน ไม่ใช่เรื่องของการได้บุญมากหรือได้บุญน้อย ความจริงการสวดมนต์มีอานิสงส์น้อยกว่าการปฏิบัติธรรม ถ้าหากคุณสามารถปฏิบัติธรรมได้ถึงที่สุดของการปฏิบัติคือรักษาสมาธิได้ต่อเนื่องจนดิ่งลึกลงได้ ผลที่ได้ก็จะเกิดขึ้นโดยตรงแก่ผู้ปฏิบัติเอง

ธรรมะจากพระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต

: พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author