Q : ศาสนาคริสต์กับการปฏิบัติธรรม

Q : ศาสนาคริสต์กับการปฏิบัติธรรม

Q : ศาสนาคริสต์กับการปฏิบัติธรรม

ถาม :

ตั้งแต่เกิดดิฉันนับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกตามครอบครัว แต่พอมาถึงช่วงที่ไม่สบาย ก็เริ่มปฏิบัติธรรม หลังออกจากวัดก็มาเจอกับแฟนคนล่าสุดนี้ ซึ่งเป็นคาทอลิกที่เคร่งมากทำให้ต้องเข้าโบสถ์กับเขาทุกอาทิตย์ตอนนั้นดิฉันก็เริ่มภาวนาแล้ว เวลาอยู่ในโบสถ์ ในใจก็สวดมนต์อยู่ตลอดจึงอยู่ในภาวะที่ต้องข้ามศาสนาไปมาแบบนี้ถือว่าทำผิดไหมคะ

 

ตอบ :

ก็ต้องข้ามคำว่า  “ศาสนา” มาอยู่กับกายกับใจ  กับลมหายใจ  ไม่มีทั้งโบสถ์พุทธหรือโบสถ์คริสต์  จริง ๆ แล้วตามธรรม  คำว่า “ศาสนา” มันไม่มี  มีแต่การกระทำที่ถูกต้องดีงาม  ศาสนาไม่ว่าจะพุทธ  คริสต์  อิสลามความจริงเป็นแค่เปลือก ๆ หนึ่งเท่านั้น

ฉะนั้นถ้าในชีวิตประจำวันต้องไปเข้าโบสถ์ร้องเพลงตามเขา  ก็ทำไป ไม่ต้องไปขัดแย้งกับเขา  ทำแล้วสบายใจ  ทำแล้วใจมีธรรม  ทำได้หมด

สมัยก่อน  นางวิสาขาแต่งงานเข้าไปอยู่ในตระกูลฮินดูที่เคร่งมาก  ห้ามใส่บาตรห้ามฟังธรรม  แม้แต่นะโมก็ไม่ให้พูดตอนนั้นนางเป็นพระโสดาบันแล้ว  แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรขัดใจครอบครัวสามี  นางวิสาขาเลือกที่จะตัดศาสนกิจบางอย่างของพุทธ-ศาสนาเพื่อให้เกิดสันติภาพในครัวเรือน

สุดท้ายทุกอย่างก็อยู่ที่ใจ  ใจน้อมนึกถึงพระรัตนตรัย  ระลึกถึงคำสอนบทสวด  ไม่ต้องแสดงอะไรที่เป็นรูปธรรมที่จริงนี่แหละคือพุทธแท้  พุทธแท้เกิดจากวิถีพุทธในจิตใจ  คือ  เป็นผู้รู้  ผู้ตื่นผู้เบิกบาน  คือ จิตที่ว่างเปล่า  สงบเย็นไม่ยึดถือสิ่งใด  ไม่มีรูปบัญญัติ  ไม่มีสัญลักษณ์

 

ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ   : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author