Q : สมัยพระพุทธองค์ประสูติ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูกำลังรุ่งเรือง เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีพิธีกรรมแบบพราหมณ์ - ฮินดู…ศาสนาพุทธก็จะคงอยู่ในสมัยนั้นอย่างมั่นคงไม่ได้ใช่ไหมคะ

Q : สมัยพระพุทธองค์ประสูติ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูกำลังรุ่งเรือง เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีพิธีกรรมแบบพราหมณ์ - ฮินดู…ศาสนาพุทธก็จะคงอยู่ในสมัยนั้นอย่างมั่นคงไม่ได้ใช่ไหมคะ

Q : สมัยพระพุทธองค์ประสูติ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูกำลังรุ่งเรือง เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีพิธีกรรมแบบพราหมณ์ - ฮินดู…ศาสนาพุทธก็จะคงอยู่ในสมัยนั้นอย่างมั่นคงไม่ได้ใช่ไหมคะ

ถาม : ทราบมาว่า สมัยพระพุทธองค์ประสูติ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูกำลังรุ่งเรือง เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีพิธีกรรมแบบพราหมณ์ - ฮินดู…ศาสนาพุทธก็จะคงอยู่ในสมัยนั้นอย่างมั่นคงไม่ได้ใช่ไหมคะ

ตอบ : ถูกต้องๆ ศาสนาพุทธแท้ๆ ไม่มีพิธีกรรมหรอก แต่เพื่อให้ศาสนาดำรงอยู่ อะไรที่ชาวโลกเขายกย่องว่าเป็นสิ่งดีงามไม่ขัดกับหลักคำสอน พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุโลมไปตามนั้นอย่างการประชุมกันทุกวันพระหรือให้ญาติโยมมาฟังธรรมในวันพระ ตอนแรกก็ไม่มี แต่ในสมัยพุทธกาลนั้น ขนาดเดียรถีย์ยังมีการนัดรวมกันมาฟังธรรม พอศาสนาพุทธเกิดแล้วไม่มีการนัดรวมกันมาฟังธรรม เขาก็โจษจันกันไปทั่วบ้านทั่วเมือง เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งดีงามท่านก็จึงทรงอนุโลมให้ทำตามได้

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าจะไปเผยแผ่ศาสนาที่ไหนให้ดูวัฒนธรรม จารีตประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย และทรงให้อนุโลมไปตามนั้น เพราะอย่างนี้ศาสนาพุทธจึงเผยแผ่ไปทั่วทุกมุมโลกเป็นวงกว้างได้ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดมีศาสนาพุทธแบบไทย แบบพม่า แบบเวียดนาม แบบลาวขึ้นมา แต่ถึงพิธีกรรมและยูนิฟอร์มของพระจะแตกต่างกันไป แต่หัวใจก็เป็นพุทธะเหมือนกัน

สรุปได้ว่าวิถีพุทธจริงไม่มีพิธีกรรม พุทธดั้งเดิมเน้นที่ปัญญาและจิตที่มีความเบิกบาน เป็นอิสระจากกิเลสตื่นจากความไม่รู้…แต่หลังๆ ที่มีพิธีกรรมเยอะ เพราะคนรุ่นหลังถอดรหัสไม่เป็นจึง “กำ” พิธีกันแน่น…จุดเทียนจะต้องจุดจากทางขวา จุดจากทางซ้ายไม่ได้ ธูปต้อง 3 ดอกเท่านั้น 4 ดอกไม่ได้ นิมนต์พระต้องห้ารูป หรือไม่ก็เก้ารูปถ้า 4 รูปไม่ให้เข้าบ้าน ในขณะที่สมัยก่อนเขาไม่ได้กำหนดอะไรขนาดนั้น แค่พระมาก็ถือว่าเป็นมงคลแล้ว จะกี่รูปก็ไม่เป็นไร

 

ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author