Q: ชาวพุทธอย่างเราจำเป็นต้องทำพิธีกรรมอย่างพราหมณ์ไหมคะ

Q: ชาวพุทธอย่างเราจำเป็นต้องทำพิธีกรรมอย่างพราหมณ์ไหมคะ

Q: ชาวพุทธอย่างเราจำเป็นต้องทำพิธีกรรมอย่างพราหมณ์ไหมคะ

ถาม : ในเมื่อพิธีกรรมเป็นของพราหมณ์ ถ้าอย่างนั้น “พุทธแท้”อย่างเราๆ ทำแค่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาทุกวันโดยไม่ทำพิธีกรรมเลยจะได้ไหมคะ 

ตอบ : พิธีกรรมเป็นเรื่องของสมมติบัญญัติในระดับที่ยังอยู่กับโลกไม่ใช่เหนือโลก ไม่ใช่พ้นโลก พระพุทธองค์ทรงแนะนำว่าในเมื่อเรายังเหยียบโลกอยู่ จงอย่าไปขวางโลก ถ้าเราอยู่ในโลกแล้วเราไปขวางโลกก็ไม่น่ารัก เรียกอีกอย่างว่า “คนจัญไร” ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมจะไม่ขวางโลก จะอนุโลม อนุวัตไปตามสมมติบัญญัติ เพียงแต่จะไม่ติดโลกไม่หลงโลก เพราะเข้าใจแล้วว่าโลกต้องเป็นอย่างนี้ แต่จิตของเขาเหล่านั้นลอยตัวไปแล้ว ฉะนั้นแล้วแม้แต่พระอริยบุคคลก็จะประกอบพิธีกรรมเป็นปกติ แม้แต่พระโสดาบันก็ยังไหว้เทวดา ไหว้คุณความดีเทวดา บางทีเทวดารุ่นพี่ที่เป็นโสดาบัน สกิทาคามีก็มี ไหว้แล้วก็คิดว่า เออ…ท่านคงทำสิ่งดีงามไว้เยอะจึงเข้าไปอยู่ในสถานที่แบบนั้น

เพราะฉะนั้น ถ้าอยู่คนเดียวจะไม่ทำพิธีกรรม ไม่กราบไม่ไหว้ไม่ถืออะไรเลยก็ได้ แต่อย่าไปตบหน้าพระพุทธรูปก็แล้วกัน เพราะต่อให้จิตเราไม่ทุกข์หรือหลุดพ้นแล้ว แต่ในเมื่อมนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกและคนที่จิตเขายังไม่ถึงธรรมในระดับนั้นยังมีอีกมาก พิธีกรรมก็ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้คนได้ทำบุญกุศลเพื่อต่อยอดสู่ขั้นต่อไปคือการภาวนา

…แม้แต่พระพุทธเจ้าเอง เวลาจะทรงเทศน์ให้คนบางประเภทฟัง ก็ทรงเริ่มจากเรื่องการให้ทาน เพราะจู่ๆจะทรงเทศน์เรื่องอริยสัจ 4 ที่เป็นแก่นธรรมเลยคงไม่ได้เนื่องจากจิตของคนฟังยังไม่มีพื้นฐาน หรือเมื่อไปวัดเส้าหลินเพื่อฝึกวรยุทธ์ อาจารย์ไต้ซือก็ต้องปรับพื้นฐานวรยุทธ์ก่อนด้วยการสอนการเดินลมปราณให้ทั่วทุกส่วนของร่างกายต้องฝึกหายใจให้เป็น เพราะถ้าคุณเดินลมปราณไม่ได้วรยุทธ์ขั้นอื่นก็ไม่ต้องพูดถึง

ดังนั้นต่อให้จิตเราหลุดพ้นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องแหกกฎ เพราะแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังทำตามโลก อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย เวลาท่านไปไหนมาไหนท่านไม่ได้ไปขวางใคร แต่ไปเสริมให้เขาเข้าใจให้ได้ปัญญา

 

ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author