Q:คนฝากของไปทำบุญและยกของไปที่รูปบิดามารดาที่เสียชีวิตแล้วอธิษฐานถือว่าผิดหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่

Q:คนฝากของไปทำบุญและยกของไปที่รูปบิดามารดาที่เสียชีวิตแล้วอธิษฐานถือว่าผิดหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่

Q:คนฝากของไปทำบุญและยกของไปที่รูปบิดามารดาที่เสียชีวิตแล้วอธิษฐานถือว่าผิดหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่

ถาม

คนฝากของไปทำบุญ และยกของนี้ไปที่หน้ารูปบิดามารดาของเขาซึ่งเสียชีวิตแล้ว พออธิษฐานเสร็จแล้ว ก็ฝากไปทำบุญที่วัดด้วย การปฏิบัติเช่นนี้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่คะ

ตอบ

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบปัญหานี้ว่า การทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนามีด้วยกัน 10 วิธี
เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ 10 ได้แก่

1. ให้ทาน

2. รักษาศีล
3. เจริญภาวนา

4. อ่อนน้อมถ่อมตน

5. ช่วยเหลือสังคม
รอบข้าง

6. เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา

7.ยอมรับและยินดีในการทำความดี

8. ฟังธรรม

9. แสดงธรรม
10. ทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสม

ผู้ที่ฝากของไปทำบุญ และยกของไปที่หน้ารูปบิดามารดาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วและนำไปถวายพระต่อนั้นถือเป็นการ
ทำทาน อย่างไรก็ตาม หากยังมีข้อสงสัยก็ให้ดูที่เจตนาของผู้ทำ โดยนำมาเปรียบเทียบกับบุญกิริยาวัตถุ 10 ก็จะทราบ
ว่าการกระทำนั้นตรงกับข้อใด ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author