Q: หากทำผิดศีล 5 จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

Q: หากทำผิดศีล 5 จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

Q: หากทำผิดศีล 5 จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

Q : หากทำผิดศีล 5 จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

 

A : เริ่มต้นสมาทานศีลใหม่ เริ่มต้นรักษาใหม่ ศีลขาดไปแล้วก็ให้ขาดไป พอสมาทานศีลแล้วต้องตั้งใจรักษา ไม่ล่วงละเมิดศีลอีก

 

พระอาจารย์มานพ อุปสโม พระอาจารย์ผู้แก้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

 

 

About the Author