Q: จะทำสิ่งต่างๆ ไปเพื่ออะไร เพราะสุดท้ายก็ว่างเปล่า

Q: จะทำสิ่งต่างๆ ไปเพื่ออะไร เพราะสุดท้ายก็ว่างเปล่า

Q: จะทำสิ่งต่างๆ ไปเพื่ออะไร เพราะสุดท้ายก็ว่างเปล่า

Q : หากได้ศึกษาธรรมะจนเข้าใจเรื่องอัตตาอย่างถ่องแท้แล้ว แต่เกิดความคิดว่าจะสร้างสรรค์สิ่งใดๆ ไปเพื่ออะไร ทำไปก็ไร้ประโยชน์ เพราะสุดท้ายก็คือความว่างเปล่า ไม่มีอะไร ไม่มีตัวตนอยู่ดี การคิดเช่นนี้ถูกต้องไหมคะ

 

A : ความคิดเช่นนี้คือ มิจฉาทิฏฐิ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า จงยังประโยชน์ตน และประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท นั่นคือ หากสำเร็จประโยชน์ส่วนตนด้วยการปฏิบัติธรรม โดยไม่ทุกข์ได้แล้ว แต่ไม่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับมหาชน ถือว่าเสียชาติเกิด ยังประมาทอยู่ เพราะทุกสรรพสิ่งล้วนมีบุญคุณต่อเขา เขายังติดหนี้บุญคุณธรรมชาติอยู่ แม้กระทั่งสายลม แสงแดด ธรรมชาติ ครอบครัว ประเทศชาติ รวมถึงทั้งโลกล้วนมีส่วนช่วยอุปการะสนับสนุนให้เขาอยู่รอดปลอดภัยได้จนถึงทุกวันนี้

แม้เขาจะรู้สึกว่า ตนสำเร็จประโยชน์ส่วนตน ด้วยการปฏิบัติธรรม ถึงขั้นเข้าใจอัตตาเรียบร้อยแล้ว แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอก เขาเพียงคิดตู่ขึ้นเอง หากปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงแล้ว จะไม่เกิดความรู้สึกเฉยชาเช่นนี้ แต่จะเกิดความรู้สึกต้องการสร้างประโยชน์ต่อมหาชน เพื่อตอบแทนคุณต่อธรรมชาติ ต่อโลก และต่อทุกสรรพสิ่งอีกด้วย

 

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ พระอาจารย์ผู้แก้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author