Q: ผมไม่ชอบเข้าวัด ถ้าผมปฏิบัติธรรมเองที่บ้าน จะได้บุญเท่ากันไหม

Q: ผมไม่ชอบเข้าวัด ถ้าผมปฏิบัติธรรมเองที่บ้าน จะได้บุญเท่ากันไหม

Q: ผมไม่ชอบเข้าวัด ถ้าผมปฏิบัติธรรมเองที่บ้าน จะได้บุญเท่ากันไหม

ถาม

ผมไม่ชอบเข้าวัด  เพราะไม่ชอบประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคราวละนานๆ  ถ้าผมปฏิบัติธรรมเองที่บ้าน  จะได้บุญเท่ากันไหมครับ

ตอบ

การปฏิบัติธรรมเป็นการทำจิตใจให้สงบปราศจากกิเลสบาปและอกุศล  ซึ่งก่อให้เกิดผลบุญแน่นอนอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องที่โยมบอกว่าไม่ชอบเข้าวัดนั้นอาตมาขออธิบายว่า “พุทธศาสนา” เปรียบเสมือน “ต้นไม้”  หากอยากให้ต้นไม้เติบโตออกดอกออกผล  ต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญหลายประการ  เช่น  แก่น  ทำหน้าที่ช่วยยึดให้ลำต้นตั้งตรง  กระพี้  ทำหน้าที่ช่วยส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ  และ เปลือก  มีหน้าที่ป้องกันอันตรายที่มากระทบ  ถ้าเราเลือกเอาแต่แก่นอย่างเดียว  ถากส่วนที่เป็นกระพี้และเปลือกออก  ต้นไม้จะตั้งมั่นอยู่ได้ไม่นาน  เช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ  ได้แก่

ศาสนธรรม  คือ  คำสอนของพระพุทธเจ้า

ศาสนบุคคล  คือ  พระสงฆ์สาวกผู้เผยแพร่คำสอน

ศาสนสถาน  คือ  สถานที่ประกอบศาสนกิจ  เช่น  โบสถ์  วิหาร

และ ศาสนพิธี  คือ  การกระทำเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย

หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป  พระพุทธศาสนาคงไม่มีทางตั้งมั่นอยู่ยาวนานเช่นกัน

 

พระครูสังฆรักษ์สงบ  ธมฺมสนฺติโก เจ้าอาวาสวัดบางปลากด จังหวัดนครนายก พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author