Q: ผมไม่ชอบเข้าวัดเพราะไม่ชอบประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคราวละนานๆ ถ้าผมปฏิบัติธรรมเองที่บ้านจะได้บุญเท่ากันไหมครับ

Q: ผมไม่ชอบเข้าวัดเพราะไม่ชอบประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคราวละนานๆ ถ้าผมปฏิบัติธรรมเองที่บ้านจะได้บุญเท่ากันไหมครับ

Q: ผมไม่ชอบเข้าวัดเพราะไม่ชอบประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคราวละนานๆ ถ้าผมปฏิบัติธรรมเองที่บ้านจะได้บุญเท่ากันไหมครับ

ถาม: ผมไม่ชอบเข้าวัด  เพราะไม่ชอบประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคราวละนานๆ  ถ้าผมปฏิบัติธรรมเองที่บ้าน  จะได้บุญเท่ากันไหมครับ

ตอบ: การปฏิบัติธรรมเป็นการทำจิตใจให้สงบปราศจากกิเลสบาปและอกุศล  ซึ่งก่อให้เกิดผลบุญแน่นอนอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องที่โยมบอกว่าไม่ชอบเข้าวัดนั้นอาตมาขออธิบายว่า “พุทธศาสนา” เปรียบเสมือน “ต้นไม้”  หากอยากให้ต้นไม้เติบโตออกดอกออกผล  ต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญหลายประการ  เช่น  แก่น  ทำหน้าที่ช่วยยึดให้ลำต้นตั้งตรง  กระพี้  ทำหน้าที่ช่วยส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ  และ เปลือก  มีหน้าที่ป้องกันอันตรายที่มากระทบ  ถ้าเราเลือกเอาแต่แก่นอย่างเดียว  ถากส่วนที่เป็นกระพี้และเปลือกออก  ต้นไม้จะตั้งมั่นอยู่ได้ไม่นาน  เช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ  ได้แก่

ศาสนธรรม  คือ  คำสอนของพระ-พุทธเจ้า

ศาสนบุคคล  คือ  พระสงฆ์สาวกผู้เผยแพร่คำสอน

ศาสนสถาน  คือ  สถานที่ประกอบศาสนกิจ  เช่น  โบสถ์  วิหาร

และ ศาสนพิธี  คือ  การกระทำเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย

หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป  พระพุทธ-ศาสนาคงไม่มีทางตั้งมั่นอยู่ยาวนานเช่นกัน

 


พระครูสังฆรักษ์สงบ  ธมฺมสนฺติโก เจ้าอาวาสวัดบางปลากด จังหวัดนครนายก

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author