Q : คุณพ่อของดิฉันป่วยหนัก ถ้าดิฉันถอดเครื่องช่วยหายใจจะบาปมากไหมคะ

Q : คุณพ่อของดิฉันป่วยหนัก ถ้าดิฉันถอดเครื่องช่วยหายใจจะบาปมากไหมคะ

Q : คุณพ่อของดิฉันป่วยหนัก ถ้าดิฉันถอดเครื่องช่วยหายใจจะบาปมากไหมคะ

Q : คุณพ่อของดิฉันป่วยหนัก  คุณหมอบอกว่ายิ่งยื้อท่านก็ยิ่งทรมานและเสียค่าใช้จ่ายมาก  จึงแนะนําให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ  ถ้าดิฉันทําเช่นนั้นจะบาปมากไหมคะ

A : การดูแลปรนนิบัติบิดามารดาถือว่าเป็นเครื่องหมายของบุตรธิดาที่ดี  นับได้ว่าเป็นคนกตัญญูกตเวที  แต่เมื่อรักษาท่านจนสุดความสามารถของเราและแพทย์แล้ว  สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ  จะทําอย่างไรให้ผู้ป่วยทรมานน้อยที่สุดการยื้อชีวิตท่านด้วยเครื่องมือต่างๆ อาจทําให้ท่านมีชีวิตต่อไป อีกระยะหนึ่ง  แต่ท่านต้องทรมานทั้งกายและใจ  ก็นับว่าไม่มีประโยชน์
ความตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่มีใครหนีพ้น  ฉะนั้นบุตรธิดาที่ดูแลรักษาบิดามารดาอย่างสุดความสามารถแล้ว ก็ต้องทําความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหรืออนิจจัง (ความไม่เที่ยง)  ทุกขัง (ความเป็นทุกข์  ทนอยู่ไม่ได้)  ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น  อย่าพยายามยื้อชีวิตใคร  เพื่อให้เราสบายใจเพียงฝ่ายเดียว

พระอาจารย์พรพล  ปสันโน


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author