รวม สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคเหนือ

รวม สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคเหนือ

รวม สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคเหนือ

รวม สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคเหนือ

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
ถ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. ๐-๕๓๘๑-๔๑๑๙

วัดเชียงมั่น
ถ.ราชภาคินัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (หลังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย)

วัดถ้ำผาจม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๓-๑๔๑๕ และ ๐-๕๓๗๓-๓๑๒๙

วัดถ้ำผาปล่อง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ โทร: ๐๔๓-๘๒๖๘๖๙

วัดเสลารัตนปัพพตาราม
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

วัดอนาลโย
ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม จ.พะเยา โทร. ๐-๕๔๔๘-๒๒๒๖

วัดอุโมงค์
ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. ๐- ๕๓๒๗-๘๐๐๑

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์ธรรมอาภา
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทร. ๐๘๑-๖๐๕-๕๕๗๖ และ ๐๘๗-๑๓๕-๒๑๒๘
www.thai.dhamma.org

ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผาคอก
ชื่อเดิม วัดถ้ำพระผางาม
www.thongsuk.org

สำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม)
เลขที่ ๑ หมู่ ๕ ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
www.watrampoeng.com

สำนักสงฆ์เขาวงกรต
หมู่ 5 บ้านหนองผักบุ้ง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทร.วัด ๐๗-๑๘๒-๓๑๘๒

About the Author