ฉบับ 191 – SPECIAL TALK

ฉบับ 191 – SPECIAL TALK

ฉบับ 191 – SPECIAL TALK

เรียนรู้วิธีการทำสมาธิในแบบวัชรยาน

นับเป็นโอกาสพิเศษที่ท่านเคนโป พุนโช ทาชิ (Khenpo Phuntshok Tashi) ลามะจากประเทศภูฏาน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน เดินทางมาแสดงธรรมในประเทศไทย Secret จึงถือโอกาสนี้สัมภาษณ์ท่านเรื่องแนวคิดในแบบวัชรยาน อีกหนึ่งนิกายของพุทธศาสนาที่ดำรงอยู่ในดินแดนแห่งความสุขบริเวณเทือกเขาหิมาลัย

มาอ่านกันว่านิกายวัชรยานมีวิธีทำสมาธิแตกต่างจากศาสนาพุทธนิกายเถรวาทของไทยเราอย่างไร

ท่านเคนโป เล่าว่า การทำสมาธิเป็นขั้นเป็นตอนแบบพื้นฐานของวัชรยาน ต้องท่องบทสวด “พุทธะ ธัมมะ สังฆะ” หนึ่งแสนจบในเวลาหนึ่งปี เพื่อพัฒนาจิตให้เป็นพุทธะ แต่ท่านมองว่า การทำสมาธิเช่นนี้อาจยังไม่เพียงพอ

“การฝึกทำสมาธิด้วยการท่องบทสวด เป็นการฝึกเพื่อการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีก ดังนั้นคุณต้องฝึกใช้ทุกอย่างรอบตัวเป็นกลอุบายอันแยบยลเพื่อนำไปสู่การรู้แจ้ง

“เราต้องทำสมาธิทุกวันด้วยวิธีการต่าง ๆ ทุกรูปแบบ แม้แต่การดื่มน้ำก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่ง การพูด การท่องบทสวด หรือการนึกเป็นมโนภาพในใจก็ถือเป็นการทำสมาธิเช่นกัน วิธีเหล่านี้จะทำให้จิตเปลี่ยน และทัศนคติก็เปลี่ยนเช่นกัน

“ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการกิน นอน ตื่น เดินทาง ทุกอย่างล้วนสามารถใช้เป็นอุบายในการทำสมาธิ เพียงแต่เราต้องใช้ปัญญาพิจารณากำกับเท่านั้น เมื่อความคิดของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางดีและถูกต้อง เป้าหมายของคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วย”

เราสามารถใช้หลักของวัชรยานมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ความมีความสุขในโลกของวัตถุนิยมได้อย่างไร ติดตามได้ในคอลัมน์ Specail Talk นิตยสาร Secret ฉบับ 191 (10 มิถุนายน 2559) หน้าปกพิม-พิมพ์มาดา

 

เรื่อง: เชิญพร คงมา, อิศรา ราชตราชู ช่างภาพ: สรยุทธ พุ่มภักดี

ขอขอบคุณ อาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม ที่ปรึกษาบทความสัมภาษณ์นี้

About the Author