Q : การมีคนมาประกาศเชิญชวนไปทำบุญ ตักบาตรแล้วรู้สึกรำคาญ จะบาปไหม

Q : การมีคนมาประกาศเชิญชวนไปทำบุญ ตักบาตรแล้วรู้สึกรำคาญ จะบาปไหม

Q : การมีคนมาประกาศเชิญชวนไปทำบุญ ตักบาตรแล้วรู้สึกรำคาญ จะบาปไหม

คำถาม : การมีคนมาประกาศเชิญชวนไปทำบุญ ตักบาตรแล้วรู้สึกรำคาญ จะบาปไหม

ไขปัญหาธรรมโดย พระอาจารย์พรพล ปสันโน
การชวนไปตักบาตรก็เหมือนการชวนไปทำทาน ซึ่งจะเกิดผลสูงสุดคือ ก่อนทำต้องมีใจพร้อม ใจบริสุทธิ์ หลังทำ
ก็ต้องใจพร้อม ใจบริสุทธิ์เช่นกัน จึงจะได้บุญ แต่ถ้าเรารำคาญ ใจของเราก็ไม่บริสุทธิ์ เมื่อใจไม่บริสุทธิ์ บุญก็หายไป
หรือได้บุญไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทำก็ต้องอย่ารำคาญ ถ้าคิดจะไม่ทำก็ไม่ทำไปเลย

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author