“มหาปรินิพพานสูตร” เสียงธรรมจากพระไตรปิฎก

“มหาปรินิพพานสูตร” เสียงธรรมจากพระไตรปิฎก

เสียงหนังสือเรื่อง “มหาปรินิพพานสูตร” จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค

มหาปรินิพพานสูตร คือพระสูตรว่าด้วยมหาปรินิพพาน หมายถึงการดับขันธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

เครดิต ThaiRayong Puy

About the Author