ฟังธรรม: หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด – วศิน อินทสระ

ฟังธรรม: หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด – วศิน อินทสระ

ฟังธรรม: หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด – วศิน อินทสระ

หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ผลงานที่ทรงคุณค่าของ อ.วศิน อินทสระ ปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสภาการศึกษามหามกุฎราช์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา ได้อธิบายถึงหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเก­ิด ตอบปัญหาที่คาใจคนหลายยุคหลายสมัยไว้เกือบทุกแง่มุม เช่น คนดีทำไมจึงมีชีวิตตกต่ำ ทำบุญละลายบาปได้หรือไม่ กรรมที่พ่อแม่ทำแต่ลูกเป็นผู้ได้รับ คนตายแล้วไปเกิดอีกเพราะอะไร เหตุที่บุคคลระลึกชาติได้ การเวียนว่ายตายเกิดจะสิ้นสุดเมื่อใด เป็นต้น เพื่อเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่ความสว่างไส­วในปัญหาชีวิต เพราะรู้แจ้งว่า ผลทุกอย่างย่อมมีมาเพราะเหตุช่วยให้ตระหนั­กได้อย่างลึกซึ้งว่าการเกิดของเรามีความหมา­ย และจะพัฒนาศักยภาพแห่งความดีงามในตัวเราอย­่างมีเป้าหมายและเจริญงอกงามถึงขีดสุดได้อย่างไร

หัวข้อของหนังสือมีดังนี้
1. หลักกรรมหรือกฏแห่งกรรม
2. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่?
3. กรรมแบ่งออกเป็น ๑๒ ประเภท
4. รายละเอียดของกรรม ๑๒
5. การมองไม่เห็นกรรม
6. ทำบุญละลายบาป จะได้หรือไม่?
7. ก่อนให้ผล บุญบาปอยู่ที่ใด?
8. การหยุดให้ผลของกรรม
9. กรรมมีผลเนื่องถึงผู้อื่น
10. กรรมและการให้ผลของกรรม
11. มาตรฐานแห่งความดีความชั่ว
12. กรรมทำให้คนแตกต่างกัน
13. หลักกรรม

เครดิต: ธรรม ศาสนา

About the Author